Powrót

REALIZACJA PROJEKTU1. TYTUŁ PROJEKTU
„Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach”.

2. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
  • Priorytet 3: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
  • Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Kategoria interwencji: 43 - Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
3. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.206.837,75 PLN
4. CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: 1.530.823,41 PLN
5. KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.301.199,89 PLN
6. POZIOM DOFINANSOWANIA: 84.999999444743300 %

7. OPIS PROJEKTU:
    Celem nadrzędnym projektu była poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej o charakterze edukacyjno – oświatowym oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza powstałych w wyniku procesu spalania. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace przygotowawcze (I), prace budowlane (II), nadzór inwestorski (III), promocję projektu (IV).
I. W ramach prac przygotowawczych wykonane zostały następują opracowania:
1) dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
2) studium wykonalności projektu,
3) efekt ekologiczny termomodernizacji.

II. Zakres prac budowlanych określony przez audyt energetyczny i dokumentację techniczną obejmuje realizację następujących działań:
1) docieplenie stropodachów,
2) docieplenie ścian,
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
5) roboty wewnątrz budynku,
6) roboty zewnętrzne.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU WEDŁUG WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:
a) termin rozpoczęcia realizacji projektu: 25 – 11 - 2011
b) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 31 – 10 - 2013
c) termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 30 – 11 - 2013

Zdjęcia szkoły przed termomodernizacją:

Zdjęcia szkoły po termomodernizacji: