MISJA I WIZJA SZKOŁY
MISJA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach jest placówka oświatową bazującą na 40-letnim doświadczeniu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Patronem szkoły jest Bolesław Chrobry. Najważniejszym celem szkoły jest dobro oraz wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia.
  Dla osiągnięcia tego podejmowane są następujące działania:
 • Stwarzanie koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój każdego ucznia
 • Wyposażenie ucznia w potrzebną wiedzę i umiejętności oraz zdolność radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości
 • Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, zaufania i sprawiedliwości
 • Utrzymanie i pogłębianie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Zintegrowanie w procesie wychowawczym oddziaływań szkoły, środowiska rodzinnego i lokalnej społeczności w kształtowaniu pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich

WIZJA SZKOŁY
 • Przyjazna i bezpieczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Zapewniająca współudział rodziców w wychowaniu i kształceniu dzieci
 • Wpierająca rozwój ucznia przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej
 • Zapewniająca wysoki poziom nauczania
 • W pełni realizująca zadania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze
 • Zapewniająca dobre warunki bazowe, sprzyjające wielostronnemu rozwojowi ucznia
 • Innowacyjna i otwarta na zmiany
 • Aktywnie współpracująca ze środowiskiem
 • Nowocześnie i efektywnie zarządzana

MODEL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły to człowiek aktywny, kreatywny, otwarty na zmieniającą się rzeczywistość oraz umiejący odnaleźć się w kulturze i cywilizacji europejskiej. Uczeń kończący szkołę stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia.
CELE OGÓLNE
 1. Budowanie szkolnego systemu jakości pracy
 2. Doskonalenie szkolnego systemu oceniania
 3. Doskonalenie szkolnego systemu wychowania
 4. Rozwijanie współpracy z rodzicami
 5. Nauczanie metodami aktywizującymi
 6. Przygotowanie uczniów do zewnętrznego mierzenia efektów nauczania
 7. Doskonalenie jakości pracy nauczycieli
 8. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych
 9. Stwarzanie coraz lepszych warunków bazowych szkoły, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów