WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I
Edukacja polonistyczna
Uczeń powinien:
– poprawnie wypowiadać głoski i wyrazy z prawidłowym akcentem,
– tworzyć proste dialogi do konkretnych sytuacji,
– zadawać pytania i udzielać odpowiedzi,
– stosować w rozmowie zwroty grzecznościowe,
– głośno i starannie wypowiadać swoje myśli i opowiadać treść obrazka,
– rozumieć i wykonywać polecenia,
– poprawnie budować zdania,
– przeprowadzić analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów,
– tworzyć i czytać sylaby,
– czytać głośno i poprawnie tekst drukowany i pisany,
– wymienić wydarzenia i postacie występujące w utworze,
– formułować odpowiedzi na podstawie tekstu,
– opowiadać wybrane fragmenty treści,
– pisać litery i wyrazy z zachowaniem połączeń i właściwych kształtów,
– utrzymywać pismo w liniaturze,
– przepisywać wyrazy i zdania oraz pisać z pamięci i ze słuchu,
– podpisywać obrazek,
– zbiorowo redagować 4-5 zdań na określony temat,
– redagować list, adresować go oraz pisać proste życzenia,
– rozróżniać samogłoski i spółgłoski,
– zapisywać głoski z użyciem dwuznaków i znaków diaktrycznych (ż, ź, dz, ą, ę),
– pisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach,
– znać alfabet,
– wyróżniać rzeczowniki i czasowniki,
– rozpoczynać zdanie wielką literą,
– budować zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe,
– stosować w zdaniu przecinek,
– pisać poprawnie częściej spotykane wyrazy z „ó”, „rz”, „h „ż.”

Edukacja matematyczna
Uczeń powinien:
– używać określeń wyrażających stosunki przestrzenne,
– nazywać dni tygodnia,
– dokonywać obliczeń zegarowych,
– posługiwać się jednostką pojemności, masy i długości,
– wykonywać proste obliczenia pieniężne,
– rozróżniać i nazywać figury geometryczne,
– zapisywać i odczytywać liczby naturalne w zakresie 25,
– umieszczać kolejne liczby naturalne na osi liczbowej,
– wykonywać proste obliczenia w obrębie 4 działań arytmetycznych, w zakresie 25,
– układać i rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Edukacja społeczno-przyrodnicza
Uczeń powinien:
– znać strukturę rodziny,
– znać szkołę i jej otoczenie,
– znać zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
– znać swoją miejscowość,
– znać symbole narodowe,
– znać pory roku,
– dbać o higienę osobistą.

Edukacja plastyczno-techniczna
Uczeń powinien:
– rozróżniać i nazywać barwy podstawowe,
– malować farbami plakatowymi, kredkami świecowymi,
– posługiwać się dowolnymi technikami malarskimi,
– posługiwać się prostymi narzędziami: nożyczkami, dziurkaczem, zszywaczem,
– zachowywać bezpieczeństwo podczas pracy.

Edukacja muzyczna
Uczeń powinien:
– śpiewać poznane piosenki,
– znać wartości rytmiczne,
– uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych.

Edukacja ruchowa
Uczeń powinien:
– ustawiać się w rzędzie, szeregu, parami, przodem, tyłem, bokiem,
– reagować ruchem na sygnały wzrokowe, słuchowe,
– uczestniczyć w zajęciach ruchowych,
– posiadać strój sportowy,
– zachować się bezpiecznie podczas wykonywania ćwiczeń na przyrządach.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– rozpoznawać podstawowe elementy zestawu komputerowego,
– uruchamiać płytę CD_ROM,
– posługiwać się poznanymi przyciskami przybornika Paint,
– uruchamiać i pracować w programie: Paint, Notatnik, WordPad,
– znać funkcje wybranych klawiszy: Spacja, Enter, Shift, CapsLock, Delete, Alt,
– wykorzystać proste programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się.

Język angielski
Uczeń powinien:
– posługiwać się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi (Good morning,    Goodbye, Thank you, Please, God night),
– przedstawić się (My name’s..., I’m...), przedstawić swoją rodzinę,
– liczyć od 1 do 10,
– opisać wygląd osób,
– wyrazić swoje preferencje (I like...),
– wyrazić różne stany emocji i samopoczucia (happy, sad, angry, hungry),
– wyrazić swoje marzenia (I’d like to...),
– wydawać proste polecenia i reagować na nie,
– nazywać części ciała, kolory, owoce i warzywa, zwierzęta, zabawki, ubrania,    pory dnia i roku, zawody,
– posługiwać się zaimkami dzierżawczymi (his, her, my, your),
– posługiwać się zaimkami miejsca (in, on, under, near, behind),
– posługiwać się zaimkiem wskazującym (this),(that),
– posługiwać się prostymi czasownikami (have got, live to be).

Język niemiecki
Uczeń powinien:
– przedstawić się, powiedzieć gdzie mieszka, przywitać i pożegnać się,
– znać nazwy wybranych kolorów,
– znać nazwy wybranych zabawek, określić ich kolor,
– znać zaimek dzierżawczy mein i dein,
– nazwać wykonywane przez siebie czynności,
– nazwać wybrane zwierzęta, owoce, kwiaty,
– liczyć do 12,
– zaśpiewać piosenkę, recytować wiersz.

Język francuski
Uczeń powinien:
– posługiwać się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi,
– przedstawić siebie i innych (podać narodowość, adres),
– nazwać zabawki oraz przedmioty znajdujące się w: piórniku, tornistrze, klasie,    określić ich kolor i wygląd, liczyć w zakresie od 0 do15,
– rozumieć polecenia nauczyciela, zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi,    wyrażać prośby, znać krótkie piosenki ,wyliczanki,
– posługiwać się zaimkami nieokreślonymi, wybranymi formami zaimków    przymiotnych dzierżawczych, rodzajem męskim i żeńskim przymiotnika, znać    niektóre formy osobowe wybranych czasowników w trybie oznajmującym i    rozkazującym.

Religia
Uczeń powinien:
– znać podstawowe modlitwy (Modlitwa Polska, Pozdrowienie Anielskie, Aniele    Boży, Chwała Ojcu) oraz umieć odmawiać różaniec,
– wykonywać odpowiednią postawę podczas modlitwy i liturgii Mszy Św. oraz    nabożeństw,
– znać pojęcia i umieć je wytłumaczyć: Dom Boży, ołtarz, tabernakulum, chrzcielnica,    konfesjonał, adwent, ambona,
– znać wybrane pieśni kościelne.