WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA II
Edukacja polonistyczna
Uczeń powinien:
– wypowiadać się jasno, wyraźnie na określony temat,
– układać dialogi do konkretnych sytuacji,
– czytać głośno, płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych,
– czytać teksty z podziałem na role,
– czytać teksty po cichu ze zrozumieniem,
– wymienić postaci występujące w utworze,
– oceniać postępowanie bohaterów,
– chronologicznie ułożyć i opowiadać wydarzenia utworu,
– rozróżniać nastrój utworu,
– redagować pytania do treści,
– czytać książki, korzystać ze zbiorów biblioteki,
– bezbłędnie przepisywać tekst,
– poprawnie pisać z pamięci i ze słuchu,
– po uprzednim przygotowaniu pisać krótkie opowiadania,
– wyodrębniać główne cechy przedmiotów i opisywać je,
– stosować zasady pisania listów i życzeń,
– wykazywać rzeczowniki i czasowniki w zdaniu oraz określić ich liczbę,
– rozwijać zdania,
– używać zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących w wypowiedziach.

Edukacja matematyczna
Uczeń powinien:
– poprawnie zapisywać daty, nazywać miesiące,
– odczytywać wskazania zegara i dokonywać prostych obliczeń zegarowych,
– posługiwać się jednostkami ciężaru, długości i pojemności oraz pieniężnymi,
– odczytywać i zapisywać wskazania termometru,
– rozpoznawać i odczytywać liczby rzymskie,
– wskazywać figury geometryczne i posługiwać się tymi nazwami,
– rozpoznawać linie prostopadłe i równoległe,
– wyróżniać w zapisie liczby, setki, dziesiątki, jedności,
– zapisywać słowami liczby w zakresie 100,
– porównywać i porządkować liczby,
– zaznaczać na osi liczbowej wskazane liczby,
– dowolnym sposobem obliczać 4 podstawowe działania,
– dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu    dziesiątkowego,
– mnożyć i dzielić biegle w zakresie 30,
– zapisywać rozwiązanie zadania za pomocą jednego zapisu,
– rozwiązywać proste zadania tekstowe,
– układać treść zadań stosownie do przedstawionej sytuacji, formuły matematycznej.

Edukacja społeczno-przyrodnicza
Uczeń powinien:
– znać miejscowość, w której mieszka,
– znać zasady współżycia w rodzinie, społeczności klasowej, w grupie koleżeńskiej,
– znać zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
– rozróżniać rośliny ogrodowe, drzewa i krzewy,
– znać zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pór roku,
– znać zasady racjonalnego odżywiania się,
– znać elementy pogody, umieć prowadzić kalendarz pogody.

Edukacja plastyczno-techniczna
Uczeń powinien:
– wykonywać prace na określony temat,
– określać położenie przedmiotów w przestrzeni,
– tworzyć barwy pochodne i nazywać je,
– właściwie dobierać materiał do wykonywanej pracy,
– zachować porządek w miejscu pracy,
– posługiwać się nożyczkami, cyrklem, linijką, nożem, igłą,
– przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Edukacja muzyczna
Uczeń powinien:
– głośno i wyraźnie śpiewać piosenki indywidualnie i zbiorowo,
– ruchem naśladować muzykę,
– rytmicznie czytać zapis nutowy.

Edukacja ruchowa
Uczeń powinien:
– sprawnie wykonywać zbiórki,
– wykonywać ćwiczenia zgodnie ze swoimi możliwościami,
– dbać o bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– rozpoznawać podstawowe elementy zestawu komputerowego,
– uruchamiać płytę CD_ROM,
– posługiwać się programami: Paint, Notatnik, WordPad,
– znać funkcje wybranych klawiszy: Spacja, Enter, Shift, CapsLock, Delete, Alt,
– umieć zapisać swoją pracę na dysku,
– wykorzystać proste programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się.

Język angielski
Uczeń powinien:
– nazywać przedmioty znajdujące się w klasie,
– znać nazwy wybranych dyscyplin sportowych,
– nazywać pomieszczenia w domu,
– znać zawody,
– godziny w j.angielskim,
– tworzyć liczbę mnogą,
– stopniować przymiotniki,
– powiedzieć, co potrafi/nie potrafi zrobić.

Język niemiecki
Uczeń powinien:
– nazwać wykonywane przez siebie czynności,
– zadać pytanie o czynność,
– znać nazwy wybranych zwierząt,
– znać nazwy wybranych owoców i warzyw,
– nazwać wybrane produkty spożywcze,
– nazwać części ciała,
– nazwać wybrane części garderoby,
– zaśpiewać piosenkę recytować wiersz.


Język francuski
Uczeń powinien:
– nazwać przedmioty znajdujące się w: domu, pokoju ,określić ich położenie, kolori    wielkość, przedstawić swoją rodzinę, określić pogodę, dni tygodnia, liczyć w    zakresie od 0 do 100, zapisać poznane rzeczowniki,
– rozumieć polecenia nauczyciela, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, wyrażać    prośby, gusty i upodobania, znać krótkie piosenki i wyliczanki,
– budować proste zdania w trybie oznajmującym i rozkazującym w formie    twierdzącej i przeczącej, posługiwać się zaimkami nieokreślonymi, wybranymi    formami zaimków przymiotnych dzierżawczych, rodzajem męskim i żeńskim    przymiotnika.

Religia
Uczeń powinien:
– umieć odmawiać różaniec,
– znać następujące pojęcia i umieć je wytłumaczyć: Dom Boży, ołtarz, tabernakulum,    chrzcielnica, konfesjonał, adwent, ambona,
– zapoznać się z nauką i życiem Jezusa – Syna Bożego w oparciu o tajemnice    Różańca Św.,
– znać wybrane pieśni kościelne,
– angażować się w tworzenie liturgii i nabożeństw (czytania podczas Mszy Św.),
– okazywać wdzięczność Bogu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.