WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III
Edukacja polonistyczna
Uczeń powinien:
– wypowiadać się w rozwiniętej, uporządkowanej wielozdaniowej formie,
– słuchać cudzych wypowiedzi,
– czytać płynnie i wyraziście,
– czytać samodzielnie, ze zrozumieniem teksty literackie i źródłowe,
– pisać czytelnie, estetycznie,
– pisać z zachowaniem poznanych reguł ortograficznych i zasad gramatycznych,
– redagować i zapisywać wypowiedzi w formie opowiadania, opisu, listu, notatki,    sprawozdania,
– korzystać ze słownika ortograficznego,
– wskazywać w zdaniu części mowy, i określać ich liczbę, rodzaj, czas, osobę.

Edukacja matematyczna
Uczeń powinien:
– dokonywać obliczeń za pomocą czterech podstawowych działań w zakresie 1000,
– wykonywać obliczenia sposobem pisemnym w zakresie 4 podstawowych działań,
– wykonywać dzielenie z resztą i sprawdzać jego poprawność,
– stosować kolejność wykonywanych działań,
– posługiwać się jednostkami miar i ich symbolami,
– kreślić linie, odcinki, figury geometryczne, obliczać ich obwody,
– rozwiązywać zadania wielodziałaniowe,
– zapisywać rozwiązanie zadania różnymi sposobami (równania, drzewko).

Edukacja społeczno-przyrodnicza
Uczeń powinien:
– umieć obserwować zjawiska przyrodnicze,
– umieć rozróżniać elementy środowiska, jego zagrożenia i sposoby ochrony,
– znać zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z czasu wolnego,
– znać i stosować zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Edukacja plastyczno-techniczna
Uczeń powinien:
– wykonywać prace plastyczno-techniczne na określony temat,
– posługiwać się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego i tworzywem    plastycznym,
– bezpiecznie posługiwać się materiałem i narzędziami.

Edukacja muzyczna
Uczeń powinien:
– śpiewać poznane piosenki,
– rozróżniać dźwięki, zapisywać na pięciolinii poznane nuty,
– ruchem naśladować muzykę,
– rytmicznie czytać zapis nutowy.

Edukacja ruchowa
Uczeń powinien:
– współdziałać w zespole,
– aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych,
– przestrzegać zasad higieny osobistej, higieny pracy, nauki, wypoczynku,
– umieć zapobiegać wypadkom, oraz zachować się bezpiecznie w różnych    miejscach.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– rozpoznawać podstawowe elementy zestawu komputerowego,
– określić zastosowanie komputera w życiu codziennym,
– sprawnie posługiwać się programami: Paint, Notatnik, WordPad,
– umieć zapisać swoją pracę na dysku, dyskietce,
– wykorzystać proste programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się,
– uświadomić sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.

Język angielski
Uczeń powinien:
– nazywać: części ciała, przedmioty, pory dnia i roku,
– znać nazwy zwierząt, produkty żywnościowe i napoje, wybrane zawody,
– nazywać poszczególne dni tygodnia,
– nazywać figury geometryczne, liczebniki porządkowe,
– nazywać wybrane kraje,
– budować proste zdania w czasie przeszłym,
– liczyć id 1 do 100,
– formułować pytania i podawać godzinę,
– informować o swoich planach i zamiarach.
Język niemiecki
Uczeń powinien:
– znać nazwy pór roku,
– nazwać czynności wykonywane przez siebie i innych,
– znać wybrane kolory,
– znać podstawowe słownictwo związane z daną porą roku,
– znać nazwy wybranych owoców i warzyw,
– znać nazwy miesięcy,
– nazwać wybrane środki lokomocji,
– nazwać wybrane części garderoby.

Język francuski
Uczeń powinien:
– opanować słownictwo dotyczące: miasta, środków transportu, sklepów, zakupów,    produktów żywnościowych, zwierząt, części ciała, garderoby, zajęć szkolnych,
– określić pory dnia, godziny, opisać przedmioty - ich ilość, wielkość, kolor, ,kształt,    ciężar, przynależność i położenie, opisać wygląd zewnętrzny osób, wyrazić    swoje uczucia,
– znać liczebniki od 0 do 1000,
– posługiwać się rodzajnikami określonymi, nieokreślonymi i cząstkowymi    rzeczowników, wybranymi formami osobowymi czasowników w czasie    teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Religia
Uczeń powinien:
– znać modlitwy podane w małym Katechizmie,
– godnie zachować się podczas modlitwy i w Kościele,
– poszerzyć znajomość perykop ewangelicznych,
– starać się budować jedność w rodzinie, szkole, grupie koleżeńskiej,
– znać wybrane pieśni kościelne,
– znać następując pojęcie i umieć je wytłumaczyć: rok liturgiczny,
– okresy roku liturgicznego.