WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA IV
Język polski
Uczeń powinien:
1. Mówienie:
– uczestniczyć w rozmowie na tematy związane z różnymi tekstami kultury,
– przeprowadzić rozmowę telefoniczną, wezwie pomoc w nagłym wypadku.
2. Pisanie:
– budować wypowiedzi zawierającą polecenia,
– dzielić wyraz przy przenoszeniu,
– rozróżniać zdania rozwinięte i nierozwinięte,
– dobierać wyrazy bliskoznaczne,
– układać i zapisywać dialog, instrukcje,
– rozwijać punkty wspólnie ułożonego planu, opisu, opowiadania,
– redagować list, zaproszenie, życzenia zróżnicowane ze względu na cel,    okoliczności i adresata,
– poprawnie pisać 50% ortogramów poznanych na lekcjach,
– rozwijać zdanie przez świadome użycie wyrazów określających,
– poprawnie oznaczać miękkość spółgłoski.
3. Czytanie i słuchanie:
– słuchać nagrań utworów oraz tekstu czytanych przez nauczyciela, wypowiadać    się na temat ich treści, dokonywać przekładu intersemiotycznego,
– rozumieć podstawowe struktury językowe: wyraz, zdanie pojedyncze, zdanie    złożone, akapit,
– rozumieć nagrania utworów oraz tekstu czytanych przez nauczyciela i kolegów,
– przedstawiać ich treść rozumie ogólny sens utworu, wybiera potrzebne    informacje.
4. Odbiór tekstów literackich i tekstów kultury:
– rozróżniać wydarzenia i postacie wymyślone i prawdziwe, rzeczywiste,
– rozróżniać elementy realistyczne i fantastyczne w utworze literackim, filmie,    widowisku, słuchowisku,
– rozumieć pojęcia: porównanie, uosobienie, rym, baśń,
– rozpoznawać podstawowe elementy budowy wiersza: strofa (zwrotka) refren,    rym, wers, wyraz dźwiękonaśladowczy,
– znać i umieć zredagować formuły początku i końca baśni,
– odróżniać dobro od zła, piękno i brzydotę,
– dostrzegać różnicę między prozą i wierszem,
– rozróżniać postacie główne i drugoplanowe,
– porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej,
– rozpoznawać osobę mówiącą w tekście literackim,
– rozróżniać autora od osoby mówiącej.

Matematyka
Uczeń powinien:
– wykonywać jednodziałaniowe obliczenia pamięciowe,
– stosować kolejność wykonywania działań,
– stosować algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb    naturalnych sposobem pisemnym,
– stosować cechy podzielności liczb,
– dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
– stosować algorytm dod. i odej. ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,
– rozpoznawać i rysować podstawowe figury geometryczne,
– rozpoznawać i rysować proste prostopadłe i proste równoległe,
– mierzyć odcinki i kąty,
– rysować odcinki i prostokąty w skali,
– rysować siatki prostopadłościanów i kleić modele,
– posługiwać się systemem dziesiątkowym,
– posługiwać się systemem rzymskim,
– kształtować pojęcie ułamka zwykłego,
– kształtować pojęcie ułamka dziesiętnego,
– rozumieć i używać pojęcia związane z arytmetyką,
– rozumieć i używać pojęcia związane z geometrią,
– rozwiązywać nieskąplikowane zadania tekstowe (oraz porównywania    różnicowego i ilorazowego),
– korzystać z informacji podanych za pomocą tabel,
– posługiwać się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola,
– zamieniać jednostki długości, masy i pola oraz zapisywać wyrażenia    dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych,
– posługiwać się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i planu,
– obliczać pola i obwody prostokątów oraz pola powierzchni prostopadłościanów.

Przyroda
Uczeń powinien:
– korzystać z różnych źródeł wiedzy oraz poznawczo postrzegać najbliższe    otoczenie,
– obserwować i opisywać pojedyncze składniki środ. przyr. i kulturowego,
– rozpoznawać wybrane, pospolite gatunki grzybów, roślin i zwierząt,
– opisywać stan zdrowia i choroby, znać początkowe zmiany wynikające z    dojrzewania,
– dostrzegać szkodliwość nikotyny, alkoholu, niewłaściwego odżywiania,
– znać obiekty przyrodnicze chronione w najbliższej okolicy,
– obserwować i opisywać wybrane zjawiska fizyczne i astronomiczne,
– identyfikować procesy i substancje chemiczne występujące w gosp. domowym,
– dostrzegać i opisywać źródła zagrożenia osobistego, odczytywać ostrzeżenia i    wykonywać proste zabiegi pierwszej pomocy,
– wskazywać i wyznaczać kierunki świata, orientować się w topografii terenu    okolicy.

Historia
Uczeń powinien:
– znać źródła historyczne, wiedzieć czym one są, uczeń potrafi je pogrupować na    źródła materialne i niematerialne,
– znać zadania muzeum, archiwum i biblioteki,
– znać genezę nazwy Polska i symbole narodowe,
– znać sposoby mierzenia czasu i umieszczać wydarzenia w przedziałach    czasowych oraz obliczać upływ czasu między wydarzeniami,
– lokalizować wydarzenia na osi czasu,
– dostrzegać proces zmian w życiu ludzi wraz z upływem czasu (od człowieka    pierwotnego po dzień dzisiejszy),
– opisywać wygląd: jaskini, szałasu, osady , grodu, podgrodzia, zamku, pałacu,
– znać najważniejsze postaci z historii Polski (za pierwszych Piastów),
– znać proces tworzenia się miast i wsi (ich lokację), opisywać życie codzienne w    miastach średniowiecznych (funkcjonowanie cechów),
– znać i operować terminem pańszczyzna,
– dostrzegać zagrożenia wynikające z postępu technicznego oraz sposoby    zapobiegania,
– wiedzieć, że każde wydarzenie ma swoją przyczynę i skutek,
– rozumieć różnicę między legendą a prawdą historyczną,
– umieć oceniać fakty i wydarzenia z przeszłości,
– pracować z mapą, atlasem itp.

Muzyka
Uczeń powinien:
– indywidualnie i zbiorowo śpiewać piosenki na lekcji,
– znać na pamięć Mazurek Dąbrowskiego,
– rozróżniać instrumenty perkusyjne melodyczne i niemelodyczne,
– umieć opowiedzieć o życiu i muzyce F. Chopina,
– komponować formy AB, ABA oraz rondo,
– grać proste melodie na flecie i dzwonkach,
– umieć odtworzyć rytm znanej piosenki,
– umieć zrytmizować tekst i ułożyć do niego melodię,
– znać zwyczaje, obrzędy i stroje własnego regionu,
– rozróżniać flagi i hymny naszych sąsiadów,
– znać charakterystyczne cechy narodowych tańców polskich (krakowiak, polonez,    mazur, oberek, kujawiak).

Plastyka
Uczeń powinien:
– dostrzegać zjawiska plastyczne: rysować, malować, rzeźbić, lepić, tańczyć lub    interpretować ruchem wybrane rzeczy bądź zjawiska,
– rozumieć znaczenie pojęć: malarstwo, rzeźba, rysunek i grafika, architektura i    rzemiosło artystyczne,
– znać podstawowe wiadomości o barwie (ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne,    gama kolorystyczna i akcent kolorystyczny; dostrzegać analogie muzyczne i    plastyczne,
– znać podstawowe zasady i rodzaje kompozycji,
– projektować znaki plastyczne i plakaty.

Technika
Uczeń powinien:
– znać pojęcia podstawowe,
– znać ogólne zasady ruchu drogowego,
– znać przepisy o ruchu pieszych,
– znać przepisy dotyczące ruchu rowerów,
– znać manewry,
– znać wyposażenie roweru,
– znać budowa roweru,
– znać podstawowe znaki pionowe i poziome.
Uczeń zna i stosuje w/w zakres z ruchu drogowego.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– określić zastosowanie komputera w życiu codziennym,
– określić podstawowe elementy zestawu komputerowego,
– opracować za pomocą komputera proste teksty, rysunki, motywy,
– umieć zapisać swoją pracę na dysku, dyskietce,
– wykorzystać proste programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się,
– wykorzystać informacje ze zbiorów multimedialnych,
– skorzystać z gry komputerowej jako rozrywki z komputerem,
– uświadomić sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.

Wychowanie fizyczne
Uczeń powinien:
– znać zasady higieny osobistej, higieny pracy przed i po zajęciach wychowania    fizycznego oraz higieny zdrowego i bezpiecznego wypoczynku,
– znać zasady bezpiecznego korzystania ze sportowych obiektów szkoły,    przyborów i przyrządów sportowych (regulamin sali gimnastycznej),
– znać podstawowe przepisy wybranych gier zespołowych oraz gier i zabaw    rekreacyjnych,
– poprawnie wykonywać nauczane elementy techniczne nauczanych dyscyplin    wychowania fizycznego,
– przestrzegać zasad „fair play” podczas współzawodnictwa,
– aktywnie uczestniczyć w zajęciach w-f i organizowanych formach rekreacji    ruchowej.

Język angielski
Uczeń powinien:
– znać krótkie stwierdzenia, polecenia,
– rozumieć pytania nauczyciela związane z działaniem klasy i szkoły,
– rozumieć pytania i stwierdzenia dotyczące jego osoby, zainteresowań,
– poprawnie przepisać słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika,
– napisać ze słuch 3-6 wyrazowe zdania zawierające znaną mu leksykę,
– zastosować podstawowe znaki interpunkcyjne,
– poprawnie zaadresować kopertę,
– napisać krótki list, pocztówkę, wypełnić kwestionariusz osobowy.

Język niemiecki
Uczeń powinien:
– przywitać i pożegnać się,
– powiedzieć, jak się nazywa, gdzie mieszka, skąd pochodzi, ile ma lat,
– znać nazwy państw niemieckojęzycznych,
– nazwać wybrane czynności wykonywane przez siebie i innych, zadać pytanie o    czynność,
– znać nazwy członków rodziny, przedstawić ich,
– znać nazwy wybranych zawodów,
– znać nazwy wybranych przyborów szkolnych, opisać je,
– wyrazić życzenia, powiedzieć co chciałby mieć.

Język francuski
Uczeń powinien:
– znać formy grzecznościowe, przedstawić siebie i innych , zaadresować kopertę,    napisać krótki list,
– liczyć w zakresie 0-31, nazwać dni tygodnia, pory roku, określić godzinę i datę,    scharakteryzować pogodę, opisać ubiór, rozróżniać kolory, opowiedzieć o    tygodniowym planie zajęć w szkole, ulubionych przedmiotach szkolnych,    sposobach    spędzania wolnego czasu, uprawianych dyscyplinach sportu, opisać    swój pokój i poranne czynności, nazwać zwierzęta jakie posiada i opowiedzieć w    jaki sposób się nimi zajmuje,
– nazwać wybrane produkty spożywcze, zrobić zakupy, określić ilość, zrozumieć    prosty przepis kulinarny, nazwać części ciała i udzielić informacji co mu dolega,
– zna i potrafi stosować rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, zaimki    osobowe podmiotu, dzierżawcze i wskazujące, rodzaj i liczbę rzeczowników i    przymiotników, wybrane przysłówki, budować zdania oznajmujące przeczące i    pytające w czasie teraźniejszym, odmieniać wybrane czasowniki.

Religia
Uczeń powinien:
– posługiwać się Pismem świętym,
– wymieniać sposoby działania Boga w Starym Testamencie,
– podać przykłady realizacji wskazań Dekalogu.