WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA V
Język polski
Uczeń powinien:c 1. Słuchanie i mówienie:
– składnie wypowiadać się na określony temat z wykorzystaniem słownictwa,
– formułować własne sądy i oceny,
– wypowiadać się o utworze literackim i innych tekstach kultury,
– posługiwać się związkami frazeologicznymi,
– opowiadać wg planu (opowiadanie twórcze i odtwórcze),
– wygłaszać wiersz z pamięci z odpowiednią artykulacja, dykcją itp.
2. Czytanie:
– czytać głośno, wyraźnie, płynnie, z uwzględnieniem znaków przystankowych,    akcentów logicznych,
– czytać cicho ze zrozumieniem.
3. Pisanie:
– zredagować opowiadanie twórcze i odtwórcze (poprawność ortograficzna,    interpunkcja, spójność, zgodność z tematem, samodzielność, słownictwo,    estetyka).
– napisać sprawozdanie z wycieczki i imprezy szkolnej,
– opisać wygląd człowieka i przedmiot,
– scharakteryzować postać literacką,
– zredagować list i zaadresować kopertę,
– zredagować zaproszenie,
– samodzielnie napisać notatkę z lektury (wypisanie z czytanych tekstów nazwisk,    nazw, terminów, dat, itp.),
– zapisywać kolejne wydarzenia w postaci planu odtwórczego.
4. Nauka o języku:
– tworzyć i używać form trybu rozkazującego i przypuszczającego,
– rozpoznawać rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe,
– określić przypadek, liczbę i rodzaj przymiotnika,
– dostrzegać różnice pomiędzy zdaniem a równoważnikiem zdania,
– rozpoznawać w zdaniu podmiot, orzeczenie i związki poboczne:
– rozpoznawać w zdaniu przydawkę, dopełnienie i okolicznik,
– narysować wykres zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie (łatwe przykłady),
– rozpoznać akcent wyrazowy i zdaniowy.

Matematyka
Uczeń powinien:
– pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne,
– pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe,
– porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,
– porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne,
– obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych,
– rozpoznawać figury geometryczne płaskie i określać ich podstawowe własności,
– mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje,
– rysować za pomocą ekierki i linijki figury geometryczne i obliczać ich obwody i pola,
– rozpoznawać graniastosłupy proste i obliczać ich pola powierzchni w zakresie    posiadanych umiejętności.

Przyroda
Uczeń powinien:
– dokumentować prace badawcze, wskazywać celowość takiej pracy oraz    umiejętnie posługiwać się i dobierać urządzenia i sprzęt badawczy,
– orientować się w komórkowej budowie organizmów żywych,
– dostrzegać różnorodność ekosystemów, ich cechy charakterystyczne, elementy    składowe i powiązania w obrębie ekosystemu,
– dostrzegać różnorodność roślin i zwierząt najbliższego środowiska,
– posługiwać się mapami hipsometrycznymi i tematycznymi, dobierać rodzaj mapy,
– ogólnie wyjaśniać zagadnienia związane z procesem fotosyntezy,
– znać różne źródła pokarmów, ich znaczenie dla organizmów żywych, ogólne    podziały, a także podstawowe procesy przetwarzania produktów pokarmowych,
– umieć krótko scharakteryzować wybrane charakterystyczne regiony Polski,
– znać podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju a w szczególności    dojrzewania człowieka oraz stosować zasadę higienicznego trybu życia,
– operować różnymi źródłami wiedzy i informacji oraz tworzyć własne,
– bezpiecznie użytkować urządzenia techniczne oraz udzielać pierwszej pomocy    przedlekarskiej sobie i innym w typowych urazach i zdarzeniach.

Historia
Uczeń powinien:
– umieć wyjaśnić podział na lata naszej ery i przed, znać pojęcie wieku ery i epoki,
– rozumieć pojęcie państwo, cywilizacja i cywilizacje starożytne,
– znać najstarsze cywilizacje świata starożytnego: Egipt, Mezopotamia, Grecja,    Rzym, Palestyna, Fenicja,
– opisywać życie codzienne ludów Wschodu oraz lokalizować czasowo –    przestrzennie cywilizacje starożytne,
– znać wierzenia ludów starożytnego Wschodu i kultur basenu Morza Śródziemnego    (znać termin politeizm i monoteizm), znać wierzenia Żydów, Chrześcijan i    Muzułmanów (opisać genezę narodzin religii Chrześcijańskiej),
– opisać system rządów w starożytności(znać termin despotyzm, demokracja    ateńska, republika), dostrzegać zależności między rządami starożytnych i    współczesnych ludzi,
– dostrzegać osiągnięcia starożytnych ludzi na niwie medycyny, prawa, matematyki i    astronomii,
– znać przyczyny i skutki rozłamu w kościele, wiedzieć w jaki sposób narodziły się    inne monoteistyczne religie,
– umieć posługiwać się różnymi źródłami historycznymi oraz umieć znaleźć    dodatkowe informacje dotyczące omawianych tematów (komputer, lektura itp.),
– znać najważniejsze wydarzenia z historii Piastów i Jagiellonów oraz najważniejsze    wydarzenia z historii Polski od X do XV w. (np. Chrzest Polski, zjazd w Gnieźnie,    rozbicie dzielnicowe, najważniejsze bitwy, itp.),
– znać przyczyny i skutki wielkiej wojny z Krzyżakami z lat 1409 – 1411 i    rozwiązanie konfliktu polsko – krzyżackiego,
– znać drabinę społeczną średniowiecza oraz opisywać zwyczaje handlowe (znać    główne szlaki handlowe i wiedzieć czym były targi i jarmarki),
– opisywać architekturę romańską i gotycką, znać dorobek naukowo – techniczny    średniowiecza.

Muzyka
Uczeń powinien:
– umieć zaśpiewać z pamięci dwie, trzy piosenki,
– rytmizować teksty i układać do nich melodie,
– układać ilustracje muzyczne do wiersza lub opowiadania,
– tworzyć akompaniament perkusyjny do piosenki,
– grać na dzwonkach gamę durową i triadę harmoniczną,
– grać na flecie z nut,
– rozumieć pojęcia: muzyka klasyczna, ludowa, rozrywkowa, jazzowa, taneczna,
– znac postać Oskara Kolberga,
– rozumieć istotę wariacji w muzyce,
– znać wygląd, budowę i sposób gry na instrumentach strunowych (harfa, gitara,    klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas oraz fortepian),
– rozpoznawać głosy (sopran, alt, tenor, bas),
– umieć opowiedzieć o twórczości S. Moniuszki,
– znać charakterystyczne tańce różnych narodów.

Plastyka
Uczeń powinien:
– wykonywać kompozycje statyczne, dynamiczne, otwarte i zamknięte, rytmiczne,
– tworzyć barwy dopełniające i złamane,
– rozumieć istotę przestrzennego działania barw tzw. perspektywy malarskiej,
– przedstawiać postać w ruchu z zachowaniem proporcji,
– rozumieć znaczenie światłocienia oraz waloru w dziele sztuki,
– projektować krótkie napisy,
– znać podstawowe wiadomości z dziejów sztuki, (prehistoria, Mezopotamia,    Starożytny Egipt, Starożytna Grecja, Starożytny Rzym, sztuka    wczesnochrześcijańska, bizantyjska).

Technika
Uczeń powinien:
– odwzorować litery małe i wielkie pisma technicznego,
– potrafić określić rzuty prostokątne prostego elementu,
– wymiarować proste przedmioty,
– stosować podstawowe zasady przy wymiarowaniu łuków i otworów,
– rysować przedmioty w przekroju prostym,
– znać i stosować podstawowe elementy rysunku budowlanego,
– wartościować wytwory techniczne z punktu estetycznego i ekonomicznego,
– opracować pomysł techniczny,
– bezpiecznie posługiwać się narzędziami,
– planować i wykonywać zadanie techniczne,
– bezpiecznie posługiwać się urządzeniami do obróbki ręcznej materiałów    włókienniczych,
– bezpiecznie poruszać się po drogach.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– określić zastosowanie komputera w życiu codziennym,
– określić podstawowe elementy zestawu komputerowego,
– opracować za pomocą komputera proste teksty, rysunki, motywy,
– umieć zapisać swoją pracę na dysku, dyskietce,
– opracować za pomocą komputera prosty arkusz kalkulacyjny,
– wykorzystać proste programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się,
– wykorzystać informacje ze zbiorów multimedialnych,
– skorzystać z gry komputerowej jako rozrywki z komputerem,
– uświadomić sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.

Wychowanie fizyczne
Uczeń powinien:
– znać zasady higieny osobistej oraz higieny zdrowego i bezpiecznego wypoczynku,
– znać zasady bezpiecznego korzystania ze sportowych obiektów szkoły,    przyborów i przyrządów sportowych (regulamin sali gimnastycznej),
– znać zasady asekuracji i samoasekuracji podczas nauczania i doskonalenia    nauczanych elementów wychowania fizycznego,
– znać podstawową terminologię wychowania fizycznego,
– znać podstawowe przepisy wybranych gier zespołowych oraz gier i zabaw    rekreacyjnych,
– poprawnie wykonywać nauczane elementy techniczne nauczanych dyscyplin,
– przestrzegać zasad „fair play” podczas współzawodnictwa,
– aktywnie uczestniczyć w zajęciach i organizowanych formach rekreacji ruchowej.

Język angielski
Uczeń powinien:
– opowiadać o swoim planie lekcji,
– opowiadać o swojej szkole i klasie,
– wyrazić swoją opinię, sympatię i antypatię,
– podać godzinę w sposób oficjalny i potoczny,
– zapytać o godzinę,
– opowiadać o przebiegu dnia,
– powiadać o swoich zainteresowaniach, zapytać o hobby,
– opowiadać o swoich idolach,
– opisać osoby (wygląd i cechy charakteru),
– nazwać wybrane gatunki zwierząt,
– opowiadać, co robi w wybranych porach roku,
– określić swoje umiejętności i możliwości,
– wyrazić, jaki zawód chciałby wykonywać w przyszłości,
– nazwać większość owoców i warzyw i wybrane produkty spożywcze,
– przeprowadzić krótki dialog w sklepie,
– zamówić daną potrawę i napój,
– zapytać o cenę,
– wyrazić życzenia, prośbę, żądanie, zdziwienie, zainteresowanie, bezradność,
– określić cele podróży,
– opowiadać o przeszłości, używając wybranych czasowników.

Język niemiecki
Uczeń powinien:
– znać nazwy dni tygodnia, nazwy przedmiotów szkolnych, przedstawić swój plan    lekcji,
– opowiadać o czasie wolnym, zainteresowaniach,
– przeprowadzić krótki dialog w sklepie, spytać o cenę,
– znać nazwy miesięcy, opisać pogodę,
– nazwać wybrane części garderoby,
– opowiadać o wakacjach i planach wakacyjnych,
– stosować czasowniki modalne können, wollen,
– tworzyć tryb rozkazujący czasowników.

Język francuski
Uczeń powinien:
– opisać dolegliwości chorych zwierząt, umówić się na wizytę, nazwać zawody,    sportowe gry zespołowe, instrumenty muzyczne, opowiedzieć o swoich    zainteresowaniach, ocenach i zachowaniu w szkole, o tym jak spędza swój czas    wolny i wakacje,
– opisać siebie i swoich kolegów , pomieszczenia znajdujące się w szkole i ich    lokalizację,
– nazwać środki transportu, wybrane zabytki Paryża i wskazać je na mapie, zrobić    zakupy , napisać kartkę z wakacji, przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną,    zapytać i wskazać drogę do wybranego miejsca,
– nazwać nakrycia stołowe i określić ich położenie, nazwać wybrane potrawy i    napoje, użyć wyrażenia związane z zachowaniem się przy stole, złożyć,    zaakceptować lub odrzucić propozycję,
– zredagować tekst krótkiego zaproszenia, wyrazić opinie na temat obejrzanego    filmu, przeczytanej książki,
– znać i stosować wybrane przysłówki, przyimki ,okoliczniki, określenia ilości,    odmieniać wybrane czasowniki oraz budować zdania oznajmujące, rozkazujące,    przeczące, pytające i okolicznikowe.

Religia
Uczeń powinien:
– stosować różne formy modlitwy,
– umieć odnaleźć wybrane fragmenty w Pisma Świętego,
– zauważać zbawczą inicjatywę Boga w historii ludzkości,
– podać przykłady sprawowania kultu maryjnego w Polsce.