WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA VI
Język polski
Uczeń powinien:
1. Słuchanie i mówienie:
– słuchać uważnie wypowiedzi osób i określić tematykę usłyszanego tekstu,
– reagować na niezrozumiałe wyrazy, wyrażenia i zwroty,
– określać tematykę usłyszanego tekstu,
– rozpoznawać funkcję tekstu,
– skutecznie komunikować innym informację, instrukcję, polecenia,
– rozumieć sens wypowiadanych słów,
– uczestniczyć w dialogu,
– skutecznie porozumiewać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
– wypowiadać się płynnie z wyrazistą artykulacją oraz poprawnie na różne tematy,
– podejmować próby mówienia na bliskie tematy, np. własne zainteresowania,    otoczenia,
– przekazywać relacje z wydarzenia,
– mówić z przejrzystą intencją do rzeczywistych i wyobrażonych słuchaczy,
– wygłaszać z pamięci wiersze i fragmenty prozy dbając o poprawność dykcji,    intonacji,
– dokonywać prezentacji efektów swojej pracy.
2. Pisanie:
– redagować proste formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, telegram,
– pisać w różnych prostych formach: dialog , list, opis, opowiadanie,
– tworzyć tekst spójny pod względem treści,
– rozumieć sens tytułu, akapitu w tekście pisanym,
– dbać o estetykę tekstu pisanego,
– przestrzegać norm: gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych,
– tworzyć tekst jednoznaczny, precyzyjny i spójny pod względem treści i formy,
– odróżniać specyfikę tekstu pisanego od tekstu mówionego.
3. Czytanie:
– czytać głośno łatwe teksty literackie ze zrozumieniem ich sensu,
– czytać w celu wyszukania informacji,
– wyszukiwać określoną informację ze słownika, encyklopedii, przewodnika,
– dzielić się z innymi opiniami na temat przeczytanych tekstów,
– wyszukiwać, porównywać, selekcjonować i zestawiać informacje z kilku źródeł,
– porównywać różne formy przekazu treści,
– odnajdywać w tekście fragment potrzebny do argumentacji.
4. Odbiór tekstów:
– rozpoznawać zasadnicze cechy rodzajów i gatunków literackich,
– rozróżniać fantastykę od tego co realistyczne,
– rozumieć pojęcie fikcji artystycznej i odróżniać ją od rzeczywistości,
– charakteryzuje elementy świata przedstawionego.

Matematyka
Uczeń powinien:
– dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki    dziesiętne,
– obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych,
– rozwiązywać zadania tekstowe z użyciem procentów,
– rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe za pomocą równań,
– odczytywać diagramy obrazkowe, kołowe, słupkowe,
– zaznaczać punkty o danych współrzędnych i odczytywać współrzędne punktów    w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie,
– wykonywać działania w zbiorze liczb wymiernych,
– obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych,
– określać podstawowe własności figur geometrycznych płaskich,
– rozpoznawać kąty oraz określać ich miary,
– posługiwać się podstawowymi jednostkami miary, długości, pola i objętości,
– rozpoznawać graniastosłupy proste i prawidłowe, obliczać ich pola powierzchni    oraz objętości,
– rozpoznawać ostrosłupy, obliczać ich pola powierzchni oraz objętości.

Przyroda
Uczeń powinien:
– stosować się do zasad higieny i wdrażać w swoim życiu zasady harmonijnego    życia i rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania),
– znać podobieństwa i różnice między człowiekiem i innymi organizmami żywymi,
– znać wybrane zagadnienia dotyczące materii ożywionej i nieożywionej, substancji    tworzących Ziemię i Wszechświat (stosunki jakościowe i ilościowe),
– ogólnie pojmować różnorodność środowisk i życia na Ziemi, rozmieszczenie, a    także zjawiska klimatyczne i astronomiczne,
– poznawać wybrane strefy krajobrazowe Ziemi, dostrzegać istotne    przystosowania flory i fauny przykładowych ekosystemów danych stref    krajobrazowych,
– dostrzegać i analizować kluczowe zjawiska fizyczne w przyrodzie ożywionej i    nieożywionej, w skali lokalnej i globalnej,
– dostrzegać i badać właściwości substancji napotkanych w życiu codziennym i w    najbliższym otoczeniu,
– interesować się wybranymi osiągnięciami i odkryciami współczesnej nauki i    wybierać źródła wiedzy,
– znać i rozumieć wybrane podziały substancji, zjawisk, przyrody ożywionej i    nieożywionej (ich celowość i kryteria),
– dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, przewidywać i projektować działania    dotyczące wpływu człowieka na środowisko,
– posługiwać się i interpretować informacje zawarte w tabelach, mapach,    wykresach oraz dokonywać obliczeń dotyczących długości (skala), temperatury –    na liczbach dodatnich i ujemnych.

Historia
Uczeń powinien:
– dostrzegać związki dziejów Polski z dziejami powszechnymi,
– znać pojęcia: patriotyzm, demokracja, tolerancja, prawa człowieka,
– określać przyczyny, skutki wypraw geograficznych,
– wymieniać główne ośrodki i osiągnięcia renesansu,
– znać przyczyny rozłamu w kościele, wymieniać wyznania reformatorskie oraz ich    założycieli, wskazywać na mapie kraje objęte reformacją,
– znać kulturę polskiego renesansu, zasadę tolerancji religijnej i sylwetki polskich    humanistów,
– opisać początki Rzeczpospolitej, znać i stosować pojęcia sejm walny, elekcja, złoty    wiek,
– znać najważniejsze konflikty zbrojne w Polsce w XVII wieku,
– opisywać ustrój republikański i trójpodział władzy,
– znać przyczyny i okoliczności upadku Polski, doceniać starania wybitnych    Polaków,
– lokalizować czasowo i przestrzennie rewolucję francuską, znać i stosować    pojęcia poddany/obywatel, monarchia, republika,
– znać zdobycze i osiągnięcia rewolucji naukowo – technicznej, – opisywać losy    Polaków pod zaborami, przedstawić historię powstań narodowych,
– znać przyczyny i skutki I wojny światowej,
– opisywać okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości,
– opisywać wydarzenia popychające światy ku wojnie, wymieniać państwa    dyktatorskie,
– znać genezę II wojny światowej, znać skład Wielkiej Koalicji,
– opisywać powojenną sytuację polityczną (pojęcia: mur berliński, żelazna kurtyna,    wyścig zbrojeń),
– wymieniać i opisywać cechy ograniczonej suwerenności oraz doceniać rolę Polski    w doprowadzeniu do upadku komunizmu i bloku wschodniego,
– przedstawić postęp naukowo - techniczny II poł. XX w.,
– opisać Polskę współczesną (jej terytorium, ludność, podział administracyjny kraju),
– znać prawa i obowiązki obywatelskie Polaków,
– znać polską drogę do struktur euro – atlantyckich.

Muzyka
Uczeń powinien:
– śpiewać z pamięci trzy pieśni,
– znać polskie pieśni historyczne i patriotyczne,
– śpiewać solmizacją gamy: durową i molową oraz trójdźwięki triady,
– grać akompaniamenty do piosenek,
– grać melodię na flecie z nut,
– znać podstawowe elementy notacji muzycznej,
– znać wygląd oraz zasady gry na instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych,
– posiadać wiedzę ogólną na temat muzyki polskiej w okresie średniowiecza,    renesansu,
– znać wszystkie głosy w chórze oraz rolę dyrygenta,
– posiadać podstawowe wiadomości o muzyce barokowej oraz J. S. Bacha,
– rozróżniać muzykę polifoniczną i homofoniczną, rozumieć pojęcie suity i fugi w    muzyce,
– posiadać podstawowe wiadomości na temat opery, baletu, filharmonii,
– rozumieć istotę powstawania dźwięków w instrumentach elektronicznych,
– znać ważne postacie tworzące kulturę muzyczną w naszym mieście (dawniej i    dziś).

Plastyka
Uczeń powinien:
– znać zasady perspektywy linearnej, kulisowej i powietrznej,
– umieć ukazać bliski i daleki plan w obrazie,
– projektować i wykonywać elementy przestrzenne,
– komponować krótkie napisy i łączyć je z elementem graficznym,
– posiadać podstawowe wiadomości z historii sztuki: średniowiecza i renesansu,
– znać artystów plastyków działających na terenie naszego miasta.

Technika
Uczeń powinien:
– stosować pismo techniczne zgodne z PN,
– narysować dowolny przedmiot w trzech rzutach prostokątnych,
– zwymiarować dowolny przedmiot zgodnie z PN,
– stosować przekroje proste i złożone danego przedmiotu,
– poznać i stosować zasady rysunku aksonometrycznego (prostopadłościan    sześcian),
– racjonalnie postępować w środowisku technicznym ucznia,
– bezpiecznie posługiwać się urządzeniami gospodarstwa domowego,
– oceniać swoje umiejętności i nawyki,
– planować, projektować i wykonać zadanie techniczne,
– wartościować działania techniczne z punktu widzenia ekologicznego    ekonomicznego i estetycznego,
– bezpiecznie poruszać się po drogach.

Informatyka
Uczeń powinien:
– bezpiecznie posługiwać się komputerem,
– określić zastosowanie komputera w życiu codziennym,
– sprawnie za pomocą komputera tworzyć teksty, rysunki, motywy,
– sprawnie za pomocą komputera tworzyć prosty arkusz kalkulacyjny,
– wykorzystać programy dydaktyczne do wspomagania uczenia się,
– wykorzystać informacje ze zbiorów multimedialnych,
– skorzystać z gry komputerowej jako rozrywki z komputerem,
– uświadomić sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi,
– wyszukać żądną informację z dostępnego źródła.

Wychowanie fizyczne
Uczeń powinien:
– znać zasady higieny osobistej oraz higieny zdrowego i bezpiecznego wypoczynku,
– znać zasady bezpiecznego korzystania ze sportowych obiektów szkoły,    przyborów i przyrządów sportowych (regulamin sali gimnastycznej),
– znać zasady asekuracji i samoasekuracji podczas nauczania i doskonalenia    nauczanych elementów wychowania fizycznego,
– znać podstawową terminologię wychowania fizycznego,
– znać podstawowe przepisy wybranych gier zespołowych oraz gier i zabaw    rekreacyjnych,
– poprawnie wykonywać nauczane elementy techniczne,
– przestrzegać zasad „fair play” podczas współzawodnictwa,
– umieć ocenić poziom sprawności fizycznej przy pomocy wybranego testu    sprawności,
– znać zasób ćwiczeń kształtujących partie mięśniowe odpowiedzialne za    prawidłową postawę ciała,
– umieć zorganizować aktywny wypoczynek i klasowe współzawodnictwo.

Język angielski
Uczeń powinien:
– zrozumieć sens dialogów z kasety, dostosowanych do jego poziomu,
– zrozumieć sens wypowiedzi,
– zapisać ze słuchu krótkie teksty, zawierające znany mu materiał leksykalny,
– napisać: krótki tekst (50 – 70 słów), dotyczący tematów omawianych na lekcjach,
– napisać: ogłoszenie do gazety (na podstawie wzoru), krótki dialog, prospekt    reklamowy wybranej miejscowości,
– zrozumieć sens krótkiego tekstu, treść ogłoszenia w gazecie,
– odczytać ważne informacje z prospektu reklamowego,
– określić miejsce pobytu w czasie wakacji,
– opowiedzieć o swojej drodze do szkoły, o spędzaniu czasu wolnego,
– umieć złożyć życzenia urodzinowe, zaprosić na przyjęcie,
– napisać krótki tekst (70-100 )słów, na tematy dotyczących lekcji,
– napisać własny przepis kulinarny.

Język niemiecki
Uczeń powinien:
– opowiadać o wakacjach ( czasownik sein w czasie przeszłym Präteritum),
– budować wypowiedzi w czasie przeszłym Perfekt,
– odpowiadać na pytania Wo ? i Wohin ? ( przyimki in, auf, an z celownikiem i    biernikiem),
– znać wybrane środki lokomocji,
– mówić o zakazach, nakazach, obowiązkach domowych ( zastosowanie    czasowników modalnych müssen, sollen, dürfen),
– nazwać produkty spożywcze, powiedzieć o swym ulubionym jedzeniu, czego nie    lubi,
– znać słownictwo związane z urodzinami ,zaprosić na swoje przyjęcie urodzinowe,
– stopniować przymiotniki.

Język francuski
Uczeń powinien:
– umieć wyrazić pragnienia, gusty, opinie, uczucia, prośby , polecenia, naleganie,    zakaz, złożyć gratulacje i życzenia, opisać i porównać osoby i przedmioty,
– określić położenie geograficzne miast i krajów opowiedzieć o planowanych i    odbytych podróżach, posługiwać się rozkładem jazdy pociągów i planem metra,    prowadzić rozmowę na temat kina, telewizji, prac domowych, świąt świeckich i    religijnych, podziale administracyjnym Francji i Polski, pieniądzach kieszonkowych,    gustach literackich,
– zaadresować kopertę, napisać list, wypełnić formularz pocztowy, odczytać i    zredagować notatkę encyklopedyczną, przedstawić biografię,
– budować zdania w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym w formie    twierdzącej, przeczącej i pytającej w trybie oznajmującym i rozkazującym, zapytać    i wyjaśnić przyczynę,
– znać i poprawnie używać przyimki, liczebniki główne i porządkowe, czasowniki z    dopełnieniem dalszym, wybrane zaimki w funkcji dopełnienia dalszego, zaimki    przymiotne wskazujące, wybrane przysłówki wyrażające ilość i intensywność    wyrażenie bezosobowe, podkreślić podmiot, stopniować przymiotniki.

Religia
Uczeń powinien:
– wymienić przymioty Kościoła,
– scharakteryzować postawy świadków Chrystusa,
– podać przykłady realizacji wskazań Ewangelii.