Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.
 4. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

 • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

 • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

8. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

9. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 180 minut

10. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut

11. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 135 minut.

12. Terminy ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU: https://liblink.pl/0xDG5SCNE8 za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.