Pedagog Szkolny

Karolina Miller-Świtalska – pedagog szkolny

Godziny pracy:

Poniedziałek   11.00 – 15.30

Wtorek            08.00 – 14.30

Środa               10.00 – 14.30

Czwartek         08.00 – 11.30

Piątek              08.00 – 11.00

W szczególnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny 68 363 67 23 wew. 25 w celu ustalenia innego terminu spotkania.

Czym zajmuje się pedagog?

Pedagog to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

– mają problemy z rówieśnikami,

– mają problemy rodzinne,

– czują się samotni,

– myślą, że nikt ich nie rozumie, chcą podzielić się swoimi sukcesami i radościami.

Mogą przyjść z każda sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodziców zapraszam, gdy :

– niepokoi ich zachowanie dziecka,

– chcą porozmawiać o dziecku,

– zauważają u dziecka problemy,

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
    w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W ważnych sprawach proszę o kontakt w innych godzinach. Jestem dostępna poprzez dziennik Librus.