Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Dla przyszłości”

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i niezależnym zrzeszeniem osób działających na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach.

Celem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wzbudzanie i wyzwalanie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

W szczególności (w Statucie w wersji rozszerzonej):
wspieranie szkoły poprzez poszukiwanie środków z przeznaczeniem na rozwój edukacji oraz kultury fizycznej
inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi
podejmowanie działań na rzecz rodziny o ochrony praw dziecka
wyrównywanie szans edukacyjnych
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych
wspieranie rozwoju kompetencji językowych
organizowanie czasu wolnego
wspieranie doradztwa i poradnictwa zawodowego
podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków lokalowych

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia oraz opłacić składkę członkowską. W razie rezygnacji z członkostwa uzupełnia się druk rezygnacji, który będzie dostępny w sekretariacie szkoły.
Składka miesięczna dla członków stowarzyszenia wynosi 1 zł. czyli 12 zł rocznie.
Płatne tylko i wyłącznie na konto stowarzyszenia.

BANK BGŻ PNB Paribas S.A.
Stowarzyszenie „Dla przyszłości”
ul. Partyzantów 9, 68-200 Żary

20 2030 0045 1110 0000 0414 4070

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby opłacającej członkostwo oraz dopisek „składka członkowska”

Prosimy również o przekazanie 1,5% podatku
na nasze stowarzyszenie

podaruj 1,5% podatku
nasz nr KRS:0000567978

Dane stowarzyszenia:

https://sp8.zary.pl/wp-content/uploads/2020/01/Dane-stowarzyszenia.odt

Podaruj 1,5%: