Planujemy przestrzeń w naszym mieście, część II.

W miniony piątek  09.10.2020 r. braliśmy udział (10-osobowa grupa z klas ósmych) w II spotkaniu pt. „Budowanie w działaniu”, które odbyło się w zamkowym folwarku. Tym razem spotkaliśmy się z grupą specjalistów z Krakowa, którzy na podstawie zebranych przez nas pomysłów w czasie I spotkania przygotowali ankiety dla mieszkańców naszego miasta. Poznawaliśmy warsztat badacza oraz sposoby przeprowadzania ankiet wśród respondentów. Teraz przed nami nie lada zadanie. Musimy przeprowadzić ankiety wśród znajomych, rodziny i innych mieszkańców na temat życia w naszym mieście.  Posłużą one do skuteczniejszego planowania przestrzeni Żar. Podsumowanie pracy już niedługo, 28 października.

Wspólnie planujemy przestrzeń Żar.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Grupa ósmoklasistów naszej szkoły bierze aktywny udział w pracach związanych z planowaniem przestrzeni w mieście Żary. Zachęcamy również Państwa do włączenie się w
kolejny etap konsultacji dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania przestrzennego.
Ilustracja do informacji: Kolejny etap konsultacji dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta.
Opracowanie stanowi punkt wyjściowy do formowania zasad kształtowania kierunków rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta na kolejne lata.
Studium, to dokument, który wstępnie i ogólnie określa zasady polityki przestrzennej. Choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego Studium może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję w Żarach.
Ustalenia Studium rozstrzygają o formie i rodzaju zabudowy definiując dominujące funkcje obszarów miasta, układ komunikacyjny, system zieleni oraz obszary chronione w zakresie środowiska i dziedzictwa kulturowego.
Jak będzie rozwijać się Miasto? Jak planować inwestycje w przestrzeni miasta?
Zależy nam na tym, aby poznać opinie mieszkańców. Chcemy dowiedzieć się co w planowaniu przestrzeni może wpłynąć na jakość życia mieszkańców.
O tym chcemy rozmawiać w czasie konsultacji społecznych.
Ostateczny dokument Studium ma wskazywać kierunek, w którym Żary będą się rozwijać.
Przygotowaliśmy projekt studium zawierający propozycje nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów. Projekt dostępny jest wraz z interaktywnym modelem terenu 3D (https://map.nmaps.pl/um_zary.veSC3l/studium_konsultacje_zary).
Zachęcamy do wypełnienia ankiet!
ANKIETA – KLIKNIJ https://forms.nmaps.pl/um-zary
Ankiety będą aktywne do 8 listopada 2020 r.

 

 

Marlena Olechno, nauczyciel wos-u.