Punktacja z egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!
Egzamin ósmoklasisty
Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych testów jest następujący:
 Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt
 Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt
 Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt
Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.
Ile punktów, za jaką ocenę?
 Ocena celująca – 18 pkt.
 Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 Ocena dobra – 14 pkt.
 Ocena dostateczna – 8 pkt.
 Ocena dopuszczająca – 2 pkt.
Dodatkowe punkty na świadectwie
 Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt.
 Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
 Finalista, laureat – 18 pkt.