Żarski asystent uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nasza szkoła realizuje projekt: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach grantu uzyskanego przez Gminę Żary o statusie miejskim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.