Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
 4. język polski
 5. matematykę
 6. język obcy nowożytny.
 7. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w kwietniu:

16 czerwca 2020 – język polski

17 czerwca 2020 – matematyka

18 czerwca 2020 – język obcy nowożytny

oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

7 lipca 2020 – język polski

8 lipca 2020 – matematyka

9 lipca 2020 – język obcy nowożytny

 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.
 2. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
 • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 180 minut
 • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut
 • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut

9.Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca  2020r.

10.Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  do 31 lipca 2020r.

11.Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  do 31 lipca 2020r.

 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w styczniu:

08 stycznia 2019 – język polski

09 stycznia 2019 – matematyka

10 stycznia – język obcy nowożytny

Egzamin próbny każdego dnia rozpocznie się o godzinie 8.00.