„Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w życiu”

Konfucjusz

 

Doradztwo zawodowe w naszej szkole polega głównie na:

 1. Systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzeniu, aktualizowaniu i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów.
 1. Udzielaniu indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 3. Kierowanie, w sprawach trudnych, do innych specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
 • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 1. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 2. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich zainteresowanym osobom.
 3. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego : Kuratoriami Oświaty, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Zakładami Doskonalenia Zawodowego, Izbami Rzemieślniczymi i Małej Przedsiębiorczości, organizacjami zrzeszającymi pracodawców itp.

 

Doradztwem zawodowym w szkole zajmują się we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wszystkimi nauczycielami:

 • Agnieszka Szymkowiak- Cieślar – doradca zawodowy
 • Agnieszka Rymarska – psycholog

 

Wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby zasięgnąć porady, skonsultować się, porozmawiać zapraszamy  w następujące dni:

 

Agnieszka Szymkowiak – Cieślar Agnieszka Rymarska
Poniedziałek  10.00 – 11.00 (biblioteka) Czwartek 14.00 – 15.00 (gabinet 28)